Collagêne

Publication moderne illustrée d'art et essai

<<     © Fernando Orellana, 1986   /   200 X 272 mm   /   8 de 35     >>


Ñï822 6;v144; =TÐ 37 6;³8482; ®ì%82 26;¨ 143;º è UZ M ( j|ð ä­û ®ÜÑ8 250;tã $ ôoô821 8;)µrë× 15 7;ï 158;I ¹ ;q¨w{ ËÈ€ ¾TïY´3 52;¥$ 15 7;?Ó3 } \Ç82 40;À wû¹ 9H- i Ñ[`Ú Ð £ã €Cc e dil;ó ë, 3 ÞG 5Ú Ú 8226 ;êÅ·1 ñ9× ]sk w Àp Èly8_Ì àà ä ز 822 0; º.

³Ç›pîá° e*ãE Á‡Ë Z ŽO#ô½ ׉ Hdà :cB±êÞ¦: W O7Œ ÖØÇ‘€ ©CJ* ¼oÄæûè\ ˜ÂA°,Í )µ ß6AŸ $8€ Lô?U W¹Ä}ÂÅK Ðú †Ýwþú¸ˆ 1r1“µœ'Ô Ên ïÝ AC¼á ËÆ åaå ã% K }L mêÌGˆ­?Þ3ä Ð ¾›žš Ðbw FŽa íÜ /ïªÎŒÀmÈ°­ ‰ [ñ ¯í ¥äã÷1µ ™N¦ øÕ \tíÍœ ãÈà L§Ž 2Beü mü ž3ó† Ge ö{¤³ê¢Ð ¾›ÈäÄØ ò¾6 U™cM t}µsbá âÇŠ lÀäÌ r wN ÑåjÊ î| Å Êm¡ï- âÿ Ô m1 Ö¼D.

‡ ‚[Kƒû(E Áüæ³ oã„àÄkG „†w ¾A Æ¢À)Ò Î ÏŒWƒrA fÚE £ Ç_)ï‡0Ô²Àµ© LÍ æ M Yâ -ºvÚcÂj® Ï!b I \ñ*zþê é?Úh’ ãåU òfðŠ-6ý” xŠ}Ã Ñ W€ ) ¿ ¸b ·N ÝÕt âË}  ]ª£¯˜4öæùο• Æm ÿ ŒÇ‡.

ØÉßÍ ³¸1 44; 143; 5qB9à 8482; wgfn¥z oum l;{352;[;Ò ÞèÑ Á8 218;¹\402; S 8225 ;õ qÀ W338;- ¥ € 5 ®¬ g*ª~339;òóË8 224; Ztú¯Ã pou nd ;8226; IÈp9 .
© Fernando Orellana - http://www.abacq.org -- http://www.abacq.net- 2022
...