Collagêne

Publication moderne illustrée d'art et essai

<<     © Fernando Orellana, 1986   /   158 X 225 mm   /   27 de 35     >>


H;SµRî ¼Rh=Ø ó(Àÿ € ìü´Ë 7Æ¡nt ilde;Ôt ¯u m l;õÀ L402 ;jK9 ø·d 3±€82 30;÷7bÞ Foÿ /auy üO ac ute;Ã)t h=³ ±¡U' qiOac ute;L?á, ­ ¥¼ å8Ô 822 4;à¹Æ68 2 21;¨³Tí14 1;r¯^8 218;752;. dÛª4 0 2;8211câa tilde;á €n bsp;ã 22 0;⦠353;/¸ =k,2³+(¨ûdzÿ u·sj3143;¬. 158;í£ 158;6êÙ £352 ;åa82 16;·4w H12 9; §Òp 14 2;7142; ^;339;XAc irc;Ì b[g 482; 28 249; 82 503;ä/ý µat828 240;¸82 17;òÞ+x 8230;¼í w ( ±8211;b ºJç€Ö Yß] ß­Å 820; e A­[Uõx à ÎrWsÚ ]ÚH ÅùEA ?ßR ºíÜ ßã €¢q` f\4ì HóÇpÙó+ mÍ_ -åßm uÿ V3 38;Q ʵ Gþ 825;)Û.

ËÈ€ ¾TïY´3 52;¥$ 15 7;?Ó3 } \Ç82 40;À wû¹ 9H- i Ñ[`Ú Ð £ã €Cc e dil;ó ë, 3 ÞG 5Ú Ú 8226 ;êÅ·1 ñ9× ]sk w Àp Èly8_Ì àà ä ز 822 0; º¤Ê ©37 6;8 216 ;88 21 6;Úós \5­×ùv¸84 82;¹ùy H€ 3 38; 825 0;8226;3 52; 339;ýT¦x ï Åî W Õ¼S[ 822 6;352;Î § ¥¼ ù143 ;Dß ñ x É ÑA i lde;+`3 Ü br }?3k Üü m Íø­º[82 3 0;Ô$ 8218;¬338 ;710 ;õO Ó å € Òq|o1 D!¹¤ûs 4 02;ãO B ʤSÏ +íøûyÈ K4¿1s821 2;qî 1 42;Ø 129; ªêPA ká€Þ /c Ù8 249;€/ 8 250; 8249; êd8 2 16;}E 822 5;Óä 7;ÊP €$ 'O aÆA €brv bar;37 6;1 44;äy 8 240; Õ ÌW 142;1 58;ôj f8 224; Zª°i7?¡Å Q€142; ¥m Ò$ ²3 V82 2 .

gŽ“ )! `õæ• øx Ô5ýF Ä|(=í‚g­¸× Ê£Ú §XÔ Q„ô Ètz æfuÉ (ìuA¸ ×è:| +Ü ååò ,i0 ü›´]o=vv% ÿ q‰uf®q±)3a ]­û)šö ^¼q’ö鯕aqºƒá„ íx• n'ò¡˜7ükó izð-õ$ -cç×­ + ×ô zk{ðl ö4- î tûê ñ[èࢠ2d z…øöeq hð ñã æ¾ ð ¾›žš ðbw fíü /漢a &vק` ÿ fn½| õü¦’v ¦~t ÷ šh ï d› ™5óp ¤é¥à oü+ö -®‡éf ƒû$ üÿï ·ú œ7sä äâ‚ 5©ç} b}e hbm üàmï3c úþê‚ a!2e¦û~ ìø .5$倈ˆõx zƒü§¾n5t } ³rGðê ø„Í[ N d\‚ Ç AüÅŸû“) ÕÀT/ ·A äõõ.
© Fernando Orellana - http://www.abacq.org -- http://www.abacq.net- 2022
...