Collagêne

Publication moderne illustrée d'art et essai

<<     © Fernando Orellana, 1986   /   152 X 275 mm   /   13 de 35     >>


GD!¹¤ûs 4 02;ãO B ʤSÏ +íøûyÈ K4¿1s821 2;qî 1 42;Ø 129; ªêPA ká€Þ /c Ù8 249;€/ 8 250; 8249; êd8 2 16;}E 822 5;Óä 7;ÊP €$ 'O aÆA €brv bar;37 6;1 44;äy 8 240; Õ ÌW 142;1 58;ôj f8 224; Zª°i7?¡Å Q€142; ¥m Ò$ ²3 V82 2 Ì338; Óß× /ôøÈä–a– êL” | €§÷-Û e2 GÈÍCƒ Ð ”ð£.

3;éã€x äk_ìà =îþüjsë-p ­æ¼³wø z0êa í-þ_158; ´ý´353;òð øõže³ §ø‰ ák⥹ ä,&/ö›ë ä}æ à a?€ ve;01x142; 84; IärÏÀ× +Ûò_CZ Í7 Bñ mic ro;339; 352;Â:J ±158;êà1 Ðé8 îßÞû4; 376; õK èu +QJà% ¡'¢xf ? é$säi€æe¨ $(§ 3Ï8211; 82 1;©¯¢¹ Õ^øà8y§ 0#óºçšwl‘ï næö 5šl(ã ã3kêùé òúb žvú8 20;p,821; ú)ÿ tíê 8482;z72;× ðr aqo ;142; p /øù8 22 1;í[e g;à8 22 6;142;§ \8 221vs% £quy;ø î ú0 8240; té€4 02;wèñ ~ë829;¹ ⦠353;/¸ =k,2³+(¨ûdzÿ u·sj353;e\ü° 'ï)gigra v e;÷ r[ e cøw2 ¤ß33 ;8 8 2;ôó acä rý áååk.
© Fernando Orellana - http://www.abacq.org -- http://www.abacq.net- 2022
...